Gråor-heggeskog langs elver

Gråor-heggeskog langs elvene i lavlandet i Trøndelag har like stor tetthet av fulger som i tropisk regnskog! Det kan finnes 3500-4500 spurvefuglpar per kvadratkilometer i slik skog. Denne skogen har også stor betydning for fisken og livet i elvene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gråor-Heggeskog langs Orkla. Foto: Beate Sundgård.

Gråor-heggeskogen, eller flommarkskogen som vi også kaller den, består av løvtrær som gråor, svartor, hegg og ulike pil- og vierarter. Luftfuktigheten er ofte høy i slik skog og dette er svært produktive skogområder med mye insekter og flere sjeldne og trua lav, moser, karplanter og sopp. Mange av artene som lever i slik skog er tilpasset oversvømmelse og flom. Gråor er levested for flere sjeldne og trua arter biller, lav, moser og sopp. Skogbunnen i gråorskog er ofte svært frodig og domineres ofte av arter som liker mye nitrogen. Det er et stort mangfold av insekter og smådyr i det fuktige strøfallet og flommaterialet som samler seg opp i slik skog.

Lakkjuke i gråor-heggeskog langs Orkla. Foto: Beate Sundgård.

Gråorskog har like stor tetthet av fugl som tropisk regnskog!
Gråorskoger er viktig for fugl og det kan finnes 3500-4500 spurvefuglpar per kvadratkilometer i slik skog. Dvergspetten er en rødlista art som er typisk for slik skog. Gråtrost er en annen fugl som er typisk for denne skogtypen. Gråtrosten har vi et særlig ansvar for å ta vare på i Norge fordi mer enn 25 prosent av all gråtrost i Europa hekker i Norge.

Skog langs elver og bekker har også stor betydning for livet i vann
Skog som henger over elva eller bekken er positivt for fisk. Insekter faller fra trærne og ned i vannet og blir til mat for fisken. Røtter og nedfallstre i elva gir gode skjul- og oppvekstområder for yngel, og løv og annet som faller i elva gir gode næringsforhold for de insektene som lever i vann. 

For høy vanntemperatur kan redusere vekst, utvikling og overlevelse for larver og yngel av fisk. Gråor-heggeskog langs elva gir skygge for sola på varme sommerdager. Dette er spesielt viktig i mindre bekker, der soloppvarmingen kan bli betydelig.

Skogen langs elver er også viktig for oss
Røtter av busker og trær binder jorda sammen og hindrer erosjon. Trær og planter fanger også opp næringsstoffer fra blant annet landbruk og gjør at forurensningen i vassdragene blir mindre. Den tar også opp finstoff som ellers ville ha gått rett ut i bekken eller elva.

I større elver vil et bredt belte med skog kanalisere isgang i elveløpet og dermed redusere skader på bebyggelse og infrastruktur.

Et bredt belte med skog vil også redusere erosjon og andre skader av flomvann og redusere faren for at flomvannet når inn på dyrka mark eller inn til bebyggelse.

Derfor kan du ikke bare hogge skogen langs elver, bekker og vann
Det er strenge regler for hva du kan gjøre i skogen langs vann, elver og bekker. Du kan ikke snauhogge skogen. Det er ikke lov. Du kan bare fjerne ett og annet tre og du må passe på at skogen fremdeles fungerer som leveområde både for planter og dyr.

Ansvarlig for tekst og bilder: Beate Sundgård.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner