De fleste artene lever i skogen

Skogen er hjemmet til de fleste dyr og planter. 60 prosent av Norges 44 000 arter lever faktisk i skogen. Den er utvilsomt den viktigste naturtypen for artene i Norge.

Fuglekongen, også kalt furulus, er Norges minste fugl. Fuglekongen er en skogsart. Den er ikke rødlistet i Norge, og den norske hekkebestanden er anslått til mellom 1,9 og 3,2 millioner individer. I vårt naboland Sverige er den imidlertid truet. Bestanden går også tilbake over store deler av Europa. Foto Bjørn Rangbru

Klima, topografi og plantenes innvandringshistorie har hatt avgjørende betydning for den skogen vi har i Norge. Det har gitt oss forskjellige skogtyper som barskog, løvskog, edelløvskog, og mange varianter innenfor disse. Edelløvskogene er de mest artsrike skogene i Norge. Og skog med gamle trær er særlig viktig for mange arter. Skogen har derfor uendelig mange livsmiljøer hvor tusenvis av arter kan finne et eller flere passende leveområder. Noen arter, som fuglekongen, trives best i trekronene, mens andre arter, som dynekjuke, må ha ei velta halvråtten gran for å klare seg. Faktisk deltar mer enn 6000 arter i nedbrytningen av døde trær. Det betyr at en råtten stokk kan være et hjem for utrolig mange planter, sopp og dyr. Den største trusselen mot artsmangfoldet, også i skog, er at leveområdene for dyrene og plantene blir delt opp og ødelagt.

Lite gammelskog truer artene
I Norge er over 70 prosent av naturskogen hogd og erstattet med kulturskog. Rundt 20 prosent av naturskogen er hogd de siste 15-20 årene. Dette skaper en stor utfordring for arter som i hovedsak har naturskog som leveområder, og som trolig har problemer med å opprettholde levedyktige bestander i produksjonsskog.

Lamellfiolkjuke er en taiga-art som finnes i gammel innlandsbarskog, særlig fjellgranskog. Den er registrert på ca. 160 lokaliteter i Norge, hvorav ca. 20 er i Trøndelag. Til venstre er fruktlegemet til et levende eksemplar i Selbu, fotografert på en fersk hogstflate i mai 2011. Hogsten har forringet leveområdet og i mai 2016 (til høyre) er fruktlegemet visnet/tørket inn. Foto Bjørn Rangbru

Av alle trua arter lever nesten halvparten (1122) i skog (Norsk rødliste for arter). Over 80 prosent av de trua artene i skog trenger gammel skog og skog som i liten grad er påvirket av hogst.  Slik skog finnes det ikke lenger mye igjen av. I Norge og i Trøndelag er det bare 2-3 prosent av produktiv skog som har trær som er eldre enn 160 år. Det er flest trua skogsarter innen gruppene sopper, faktisk hele 353 arter. Mange av soppene i skog er trua fordi de har liten bestand, er i tilbakegang, og bestandene er oppsplitta.

Dynekjuke (urskogskjuke) finnes i gammel granskog som nedbryter på middels nedbrutte granlæger. Dynekjuke er sterkt truet (EN). I Trøndelag er arten registrert på 6 lokaliteter. Foto Bjørn Rangbru

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.