Informasjonsmøte om motorisert ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl

Dato:
31. mars 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Reiseliv, kommuner, næringsliv
Ærfugl. Foto: Gunnar Kjærstad.

Statsforvalteren inviterer herved reiselivsaktører, kommuner og andre interesserte til et informasjonsmøte om hvilke lover og regler som gjelder for ferdsel på sjø i sårbare områder for sjøfugl og annet dyreliv.

Publisert 08.03.2023

Snart er det vår og mange har lyst til å ferdes ute på sjøen. Da er det viktig å tenke på at det er da fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

Vår og sommer er hekketid for fugler. De første starter med kurtiseringen allerede før isen går, mens andre arter starter senere. Perioden 15. mars - 1. august blir regnet som hekkeperiode for fugl i Trøndelag. I denne perioden driver fuglene med kurtisering, bygger reir, legger egg, ruger og beskytter og mater ungene etter klekking. Hvis fuglene forstyrres, kan egg bli tatt og unger bli forlatt og utsatt for predasjon.

Sjufuglbestanden har hatt en dramatisk nedgang i de siste årene. Av 54 sjøfuglarter i norske kyst- og havområder er 24 av dem regnet som truet (Miljøstatus). 20-25% av all sjøful som hekker i Europa hekker her i Norge. Det betyr at det er ekstra viktig at vi tar hensyn til sjøfuglene i hekketiden. Det er derfor innført forbud mot å ferdes på steder hvor de er mest sårbare. Men på steder der det ikke er direkte forbud mot ferdsel er det allikevel en aktsomhetsplikt.

Ferdsel med høyhastighetsbåter, vannscooter o.l. innenfor verneområder, og andre sårbare områder for sjøfugl og sel, kan være svært forstyrrende for dyrelivet. Statsforvalteren inviterer derfor til et informasjonsmøte der det blir informert om hvilke lover og regler som gjelder for ferdsel på sjøen, og hvordan man skal ferdes i sårbare områder for fugl og annet dyreliv.

Program:

09.00  Velkommen 
          Ved Gry Tveten Aune, Statsforvalteren i Trøndelag

09.15  Hensynsfull framferd langs kysten - følsomme områder og tider 
          Ved Georg Bangjord, Statens naturoppsyn

09.55  Lovverk, problemstillinger og sanksjonsmuligheter
          Ved John Ole Grøtte, Miljødirektoratet

10.35  Verneområder - Kystvaktas stående oppdrag
          Ved Tor Erik Aven, Kystvakta

11.15  Informasjon fra Politiet
          Ved Stein Erik Granli, Trøndelag politidistrikt

11.55 Oppsummering

 

Link til Teams møte:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUzM2NkMzQtZjAzMi00MGY0LWI1NmEtYzc1NmU1MzBkMWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%22c6ec5fe3-98f6-4b1d-9fe8-fa8fe0584246%22%7d

Ta kontakt med seniorrådgiver Carina Ulsund, carina.ulsund@statsforvalteren.no /41420027 for påmelding til møtet.

Dato:
31. mars 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Reiseliv, kommuner, næringsliv

Kontaktpersoner

Dokumenter