Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunal fornying

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer


02.02.2021

Ny rapport: Omfattende kommunesamarbeid i Trøndelag

Det er færre samarbeidsordninger i trønderske kommuner enn før fylkessammenslåingen. Men trønderske kommuner har likevel et mer omfangsrikt og velutviklet samarbeid enn mange andre fylker. Det viser en ny rapport utført av NIVI Analyse på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag.