Søknad om endring av Tranamarka deponi fra Steinkjer kommune.

Høringsfrist:
29. september 2023 23:59

Statsforvalteren har mottatt en søknad om endring av Tranamarka deponi fra Steinkjer kommune.

Publisert 05.09.2023

Bakgrunn for søknaden

Vi hos Statsforvalteren har pålagt Steinkjer kommune å levere opplysninger slik at deponitillatelsen kan oppdateres. Ved tilsyn i 2019 ble det avdekket flere forhold ved driften av deponiet som ikke var i tråd med gjeldende tillatelse. Det var også behov for å skille  mellom drift av deponiet og annen avfallsvirksomhet på Tranamarka.
Statsforvalteren starter nå arbeidet med å oppdatere tillatelsen til Tranamarka deponi.

Søknaden
Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre. Dokumentet Tranamarka – Miljørisikoanalyse er lagt til høringen den 13.9.2023.
Kommunen har utredet tiltak for å skille rent og forurenset overvann, samt tiltak for å rense sigevann og hindre lekkasjer.

Innhold i en tillatelse
Deponering av avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 29. september 2023.