Søknad om tillatelse – utfylling i sjø – Ørin Nord (vest) – Verdal kommune

Høringsfrist:
5. mai 2023 23:59

Verdal kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av industriareal på Ørin.

Publisert 03.04.2023

Bakgrunn for søknaden
Ørin Nord er et område regulert til industri som er lokalisert i deltaområdet til Verdalselva. Hensikten med utfyllingen er å legge til rette for utvikling og utvidelse av eksisterende industriområde på Ørin.

Søknaden
Verdal kommune søker om tillatelse til utfylling i vestlig del av området på Ørin, i.e. den delen som er helt innesluttet av dagens molo.

Av hensyn til geoteknisk stabilitet skal vestlig del av eksisterende molo flyttes mot øst før utfyllingen gjennomføres. Eksisterende masser fra dagens molo gjenbrukes ved etablering av ny molo. Det er ikke planlagt fjerning eller flytting av masser fra sjøbunnen/stedegne sedimenter ved flytting av molo.

Utfyllingen har et areal på 150 000 m2 og anslått mengde som skal fylles ut i sjø er 400 000 m3 masser. I utfyllingen skal det benyttes mudringsmasser fra utbygging av ny havn i regi av Trondheim Havn, masser i forbindelse med masseutskiftning fra industriarealer på Aker og tilkjørte rene masser (sprengstein).

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 05.05.2023.

Vi har bedt Verdal kommune om å legge søknaden ut til offentlig gjennomsyn på deres servicetorg og hjemmeside. Søknaden blir også kunngjort i lokalavisa Innherred.