Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak og mellomlagring av forurensede rive- og gravemasser - Veidekke Industri AS - Trondheim

Høringsfrist:
7. oktober 2022 23.59

Veidekke Industri AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede gravemasser i Bynesveien 34B, Trondheim kommune.

Publisert 16.09.2022

Bakgrunn for søknaden

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Veidekke Industri AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 417, bnr. 137 i Trondheim kommune (Bynesveien 34 B). De overtok den 05.06.2020 ansvar som juridisk enhet på tillatelsen av 04.07.2016 fra Bergmesteren Raudsand AS. De har i dag tillatelse til mottak og mellomlagring av lett forurensede inerte masser med en årlig mottaksramme på 50 000 tonn og maksimal samtidiglagring på 3000 tonn. De søker nå om at denne rammen også skal omfatte forurensede rive- og gravemasser som tilfredsstiller krav i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.2. for deponering på deponi for ordinært avfall.

Ramme for årlig mottak og samtidig lagring vil forbli den samme, og alle massene skal mellomlagres innendørs på tett dekke.

Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

 

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 07. oktober 2022.