Forvaltningsplan for Kongrosletta naturreservat på høring

Høringsfrist:
9. oktober 2022 23.59
Fra de rike granskogene i Korngrosletta naturreservat. Foto: Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus.
Fra de rike granskogene i Korngrosletta naturreservat. Foto: Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus.

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Kongrosletta naturreservat i Stjørdal kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring

Publisert 05.08.2022

Om verneområdet

Kongrosletta naturreservat ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 23. juni 2021. Naturreservatet dekker et areal på 11 196 dekar. Formålet med vernet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel, stedvis rik granskog med høgstaudegranskog og kalkgranskog. Videre er formålet å bevare sjelden, sårbar og truet natur som rikmyr og slåttemyr. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Formålet med forvaltningsplaner og rammer for arbeidet

Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en enhetlig forvaltning av verneområdene ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Formålet med forvaltningsplanen er å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal forvaltningsplanen også avklare forholdet til andre interesser i området. Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, da det er verneforskriften som setter bestemmelser for verneområdene.

Høring av forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen er utarbeidet digitalt og finnes på lenke i høyremargen. Dersom noen ønsker forvaltningsplanen i papirformat, ta gjerne kontakt.

Vi ønsker innspill til utkastet til forvaltningsplanen, både rettinger om dere finner feil, spørsmål om noe er uklart og tips til andre ting som burde vært nevnt. Eventuelle innspill til forvaltningsplanen sendes til Statsforvalteren i Trøndelag innen 9. oktober 2022.

Innspill bes sendt til Statsforvalteren i Trøndelag på e-post stflpost@statsforvalteren.no. Som post sendes innspillet til: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.