Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Høghåmmåren - Levanger kommune

Høringsfrist:
11. februar 2022 23.59

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Levanger kommune.

Publisert 12.01.2022

Bakgrunn for søknaden
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden
Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på gnr/bnr 251/1 og 199/3 i Levanger kommune (Høghåmmåren). Totalvolum er oppgitt å være 1,5 millioner m3, hvorav det meste er sprengstein fra Ramshåmmårtunnelen og dagsone i Vuddudalen. Deponiet planlegges å være i drift i perioden 2022-2026. Deponiet er planlagt driftet mandag til fredag kl. 07-02, og lørdag kl. 07-19.

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 11. februar 2022.