Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta og Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune

Høringsfrist:
7. februar 2021 23.59

Stjørdal kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av to midlertidige snødeponi i Stjørdal kommune.

Publisert 08.01.2021

Stjørdal kommune har sendt inn to søknader til Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi på to lokasjoner i Stjørdal kommune. 

Søknadene
Søknadene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av deponiene, og hvordan det er vurdert belastning på ytre miljø. De to søknadene gjelder følgende:

Øymoen/Veisletta (gnr. 107 bnr. 418):
Deponering av inntil 5000 kubikkmeter snø per vintersesong. Deponiet er midlertidig og er tenkt avsluttet etter vintersesongen 2021/2022. Området er avsatt til næringsareal, som eies av kommunen selv.

Saksnummer: 2020/14558

Fosslia fjellhall (gnr. 99 bnr. 587 og gnr. 100 bnr. 34,35,36):
Deponering av inntil 5000 kubikkmeter snø per vintersong. Deponiet er omsøkt som et tillegg til deponiet på Øymoen/Veisletta. Området er regulert til messe-/friområde, og er tidligere blitt brukt til blant annet Landbruksmessa. 

Behovet av dette området er sett i sammenheng med veiavdelingens behov for bortkjøring av snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum, samt at Stjørdal kommune skal arrangere NM snøscootercross i slutten av mars 2021. Deponiet er midlertidig og skal avsluttes våres 2021.

Saksnummer: 2021/58

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for snø krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 07. februar 2021.

Vi har bedt Stjørdal kommune, som er ansvarlig søker, om å legge søknadene ut til offentlig gjennomsyn på deres servicetorg og hjemmeside. Søknadene blir også kunngjort i avisa Bladet.