Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjøring – E6 Ranheim – Værnes – Nye Veier – høring av tiltaksplan for forurenset grunn og fremmede arter - Malvik og Trondheim kommune

Høringsfrist:
18. januar 2021 23.55

På vegne av Nye Veier som tiltakshaver, søker Acciona Construction S.A om tillatelse til terrenginngrep på områder hvor det er påvist og/eller grunn til å tro at det er forurenset grunn(datert 04.11.2020).

Publisert 10.12.2020

Den omsøkte strekningen omfatter Reppe i Trondheim kommune (dagsone 1) til påhugget ti Helltunnelen i Malvik kommune (dagsone 5).

Nye Veier skal utvide dagens E6 mellom Værnes og Ranheim til 4-felts motorvei med hastighet 110 km/t der det er mulig. Utbyggingen omfatter etablering av nye veitraséer, utbedring av eksisterende vei gjennom totalt seks dagsoner samt tunneldriving i 3 tunneler. Ny E6 skal hovedsakelig følge eksisterende trasé, som har en lengde på ca. 22,5 km. Strekningen er delt inn i seks dagsoner:

- Dagsone 1: Reppe – Refset

- Dagsone 2: Leistad – Reitan

- Dagsone 3: Vulutrøa – Brattalia

- Dagsone 4 og 5: Hommelvik bru og Hommelvikkrysset

- Dagsone 6: Hell - Værnes

Det er anleggsarbeidene fra Reppe i Trondheim kommune til Helltunnelen i Malvik kommune, det vil si dagsone 1 til 5 som omtales mottatt massedisponeringsplan og tiltaksplan. For dagsone 6: Hell – Værnes er det utarbeidet en egen massedisponeringsplan.

I reguleringsplanene utarbeidet av Malvik kommune og Trondheim kommune stilles det krav til plan for massehåndtering for delstrekningene Reppekrysset – Væretunnelen, og Leistad – Helltunnelen. Mottatt massedisponeringsplan og tiltaksplan har som hensikt å svare ut krav om plan for massehåndtering langs ny E6 langs dagsonene 1 – 5 med tilhørende tunneler.

Utbyggingen vil stedvis medføre betydelige terrenginngrep og behov for massehåndtering. Masser som påvirkes er gjennom innledende kartlegging vurdert med hensyn på kjemisk- og biologisk forurensing. I grove trekk skilles det mellom følgende massekategorier:

  • Løsmasser og skogbunn vurdert med hensyn på kjemisk forurensing
  • Løsmasser og skogbunn vurdert med hensyn på fremmede arter (biologisk forurensing)
  • Biomasse og røtter
  • Matjord vurdert med hensyn på planteskadegjørere
  • Sprengsteinmasser vurdert med hensyn på syredannende bergarter
  • Annet avfall (betong, asfalt, jern etc.)

Tunnelmasser, masser fra fjellskjæringer og løsmasser langs dagsone 1 til 5 er planlagt gjenbrukt i veifyllinger langs traséen så langt det lar seg gjøre. Rene overskuddsmasser - hovedsakelig matjord og løsmasser - er planlagt sluttdeponert på arealer avsatt til dette i reguleringsplaner.

  • tiltaksplanen (E6RV‐DJV‐EV‐RPT‐ALZN‐0001)
  • massedisponeringsplan (E6RV‐ACC‐EV‐PLN‐CA#00‐0003)

Dokumentene finner du i venstre meny.

 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 18.01.2021