Spesialundervisning i skolen

Lurer du på rettigheter som gjelder spesialundervisning i skolen? Eller lurer du på hvordan du kan klage om du tenker at rettighetene dine ikke er oppfylt? Se filmen om sentrale rettigheter og les om hvilke klagemuligheter du har under. 

Sentrale rettigheter oppsummert i en kort infofilm: 

Hvordan klage på spesialundervisning i skolen? 

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om spesialundervisning i skolen. Du kan også klage på manglende gjennomføring av vedtaket.

Klage til Statsforvalteren

Klage til Statsforvalteren skal sendes via skolen, siden skolen skal forberede saken for vår klagebehandling. I klagebrevet skriver du kort om hva du klager på og hvorfor. Det er skolens oppgave å legge ved all relevant dokumentasjon i saken og forklare hvilke vurderinger de har gjort. Skolen videresender deretter klagen til oss, hvis dere ikke får medhold.

Hvis du trenger råd fra oss om regelverket, eller hjelp med hvordan en klage bør utformes, kan du ta kontakt med oss på telefon eller via sikker melding, hvis du ønsker det.

Krav til saksbehandlingen i saker om spesialundervisning

I saker om spesialundervisning er det gitt spesielle saksbehandlingsregler. Reglene finnes i opplæringsloven kap. 5, og i forvaltningsloven.

For at spørsmålet om behov for spesialundervisning skal være forsvarlig utredet og kartlagt, stilles det krav til sakkyndig vurdering fra pedagogisk- psykologisk tjeneste i kommunen (PPT). Hvis skolen vil fravike tilrådningen som er gitt fra PPT, må det forklares i vedtaket hvordan skolen likevel kan sikre eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Det stilles også krav om at eleven og foresatte skal få uttale seg før det blir fattet vedtak om spesialundervisning og at det skal legges stor vekt på deres syn.

Det skal alltid foreligge samtykke fra foresatt(e) (eller elev over 15 år) før det blir gjort sakkyndig vurdering, og det kreves samtykke fra begge foresatte (eller samtykke fra elev over 15 år), når det fattes vedtak om spesialundervisning.

Skolen skal også fatte vedtak med klagerett hvis de, etter sakkyndig vurdering, konkluderer med at eleven ikke har rett til spesialundervisning.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.