Informasjonsbrev uke 45

Les ukas informasjon til kommunene fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Publisert 09.11.2021

Høringsfrist for jordvernstrategien nærmer seg 

Fristen for å komme med innspill er 15. november. Her finner du mer informasjon. 

Statsforvalterens kontaktperson er Toril Austvik 

Agros er stengt for nye vedtak fra 13. desember til 3. januar 

Alle saker som skal utbetales/innkreves i 2021, må være godkjent i Agros før det blir stengt. Etter 3. januar kan dere godkjenne vedtak når Landbruksdirektoratet/Statsforvalterne har lagt inn ny ramme på ordningen. Ordningen «Tilskudd til veterinærreiser» er åpen for godkjenning til og med 15. desember.  

Presisering etter PT-samlinger i oktober - når skal det foreligge gjødslingsplan? 

Under samlingene kom det fram at kommunene har ulik praksis i praktiseringen av gjødslingsplanforskriften. Vi presiserer at hovedregelen er at det skal utarbeides en årlig gjødslingsplan før hver vekstsesong for alle foretak.  

Kommunen kan etter søknad forhåndsgodkjenne at gjødslingsplanen varer inntil 5 år. Dette gjelder bare foretak som disponerer mindre enn 5 gjødseldyrenheter og har en enkel driftsform med lite variasjon i arealbruken, eller en ekstensiv driftsform slik at gjødslingsbehovet varierer lite for skiftene fra år til år.  

For foretak som disponerer mer enn 5 gjødseldyrenheter kreves det årlige gjødslingsplaner.  

Det vises til rundskriv 17/2003 Retningslinjer til forskrift om gjødslingsplanlegging. 

Statsforvalterens kontaktpersoner er Marianne Olsen og Åsa Hellem 

Presisering etter PT-samlinger i oktober: beregning av beitetilskudd 

Utmarksbeitetilskudd for sau og lam beregnes på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall sau/lam sluppet på utmarksbeite og antall sau/lam sanket fra utmarksbeite. Dyr sluppet teller 70 % og dyr sanket teller 30 %. Det er altså ikke riktig at antall sankede dyr ikke har betydning for tilskuddet. 

Mer informasjon om hvordan tilskudd til dyr på beite og utmarksbeite beregnes, finner du i Veileder for beregning av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Se også § 3 Tilskudd til husdyrhold i rundskriv 2021-5. 

Statsforvalterens kontaktpersoner er Marianne Olsen og Åsa Hellem 

Signaler fra PT-samlingene er spilt inn til Landbruksdirektoratet 

Statsforvalteren i Nordland har gitt innspill til jordbruksforhandlingene 2022 om at søknadsfristen for produksjonstilskudd bør endres.  

Vi har også spurt direktoratet om mulighet for å legge inn en avhuking for sau i utegang i søknadsskjemaet. Tilbakemeldingen fra direktoratet er at dette vil de ikke gå videre med nå. 

Statsforvalterens kontaktpersoner er Marianne Olsen og Åsa Hellem 

Presentasjoner fra kommunekonferansen 3.-4. november ligger på nettsiden 

Her er lenke til nettsiden der presentasjonene er lagt ut. Lenker til opptak av to av foredragene sendes i e-post til deltakerne. 

Statsforvalterens kontaktperson er Grete Nytrøen Kvavik  

Mentorordning for unge bønder har søknadsfrist 1. desember  

Landbruksrådgivningen har en mentorordning for unge bønder og nye produsenter i landbruket: Bonde hjelper bonde. Ordningen har søknadsfrist 1. desember. 

Les mer på NLR sin nettside. 

Nyhetsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga på LMDs nettside 

Landbruks- og reindriftsavdelinga sender noen ganger i året artikler om prosjekter og andre aktualiteter i fylket til Landbruks- og matdepartementet. Høstens nyhetsbrev ligger ute på nettsiden til departementet nå.