Tilsyn med Lofoten Sjøprodukter AS

Dato:
10. november 2022
Sted:
Helligvær
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Lofoten Sjøprodukter AS på lokalitetene Bjørnøya og Kariskjær i Bodø kommune. 

Publisert 22.12.2022

Statsforvalteren i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Statsforvalteren fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Vi ønsker at kontrollen skal bidra til at bedriften arbeider systematisk og risikobasert med å redusere sine påvirkninger på ytre miljø. Statsforvalteren ønsker også dialog med bedriften om ulike risikoforhold som er knyttet til akvakultur i sjø i forhold til ytre miljø.

Aktuelle deltema kan være:

  • Resipientundersøkelser
  • Utslipp
  • Miljømål
  • Miljørisikovurderinger 
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll

 

Kopi av varsel om tilsyn og inspeksjonsrapporten kan lastes ned fra denne siden. 

Dato:
10. november 2022
Sted:
Helligvær
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga