Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle. Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2022 Kommunale læringsnettverk - barnevern
15. sep Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag Reinbeitedistrikter og reinlag
03. jun Tilskudd til digital hjemmeoppfølging av kronisk syke Kommuner
31. mai Tilskudd til siidaandeler og reinlag Siidaandeler og reinlag
01. apr Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
31. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
25. feb Prosjektskjønnsmidler 2022 Kommunene
15. feb Kommunalt rusarbeid - overgangsordning Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
15. feb Klimasats 2022 Kommunene
07. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2022 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag/landbrukstjenester
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter
01. feb Ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen Kommunene
15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022 Grunneiere, lag og foreninger
15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner
15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak Kommuner, lag og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2022
15. sep Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag
03. jun Tilskudd til digital hjemmeoppfølging av kronisk syke
31. mai Tilskudd til siidaandeler og reinlag
01. apr Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
31. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
25. feb Prosjektskjønnsmidler 2022
15. feb Kommunalt rusarbeid - overgangsordning
15. feb Klimasats 2022
07. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2022
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester
01. feb Ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen
15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022
15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak