Fylkesberedskapsrådet

Hvem leder fylkesberedskapsrådet?

Fylkesberedskapsrådet oppnevnes av Statsforvalteren og ledes av den som er statsforvalter.

Hele rådet skal innkalles til møte minst én gang i året. I tillegg innkalles rådet når det er behov for å samordne krisehåndteringen i fylket.

Hvem sitter i fylkesberedskapsrådet?

Fylkesberedskapsrådet skal bestå av representanter fra:

 • regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner
 • ledere fra politiet og øvrige nødetater
 • Forsvaret
 • Sivilforsvaret
 • frivillige organisasjoner
 • fylkeskommunen
 • statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket

Statsforvalteren kan også invitere andre aktører. Sammensetningen av rådet kan variere i forhold til krisens art.

Hva er fylkesberedskapsrådets rolle?

I de ordinære møtene skal fylkesberedskapsrådet:

 • drøfte relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål og være en arena for oversikt og gjensidige orienteringer
 • bidra til et felles risiko- og sårbarhetsbilde og en felles plattform for planlegging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket.
 • diskutere behov for å styrke beredskapen

Under krisehåndtering skal fylkesberedskapsrådet:

 • gi oppdatert informasjon om krisesituasjonen og prognosene framover
 • sikre felles situasjonsforståelse
 • orientere hverandre om beredskapsforberedelser
 • diskutere spesielle utfordringer i situasjonen og framover
 • diskutere og avklare krisekommunikasjon og budskap utad

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.03.2020

Fylkesberedskapsrådet har møte annen hver uke under koronakrisen

I møtene drøftes problemstillinger knyttet til pandemien. Videokonferansene ledes av Fylkesmann Tom Cato Karlsen.


Fylkesberedskapsrådet i Nordland

 • Statsforvalteren i Nordland
 • Avinor (Bodø lufthavn)
 • Bane NOR SF
 • Bodø Havn
 • Bodø kommune
 • Bufetat Region Nord
 • Fiskeridirektoratet Region Nordland
 • Forsvarets operative hovedkommando (FOH)
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Helse Nord RHS
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • HV-14 (Sør-Hålogaland)
 • HV-16 (Nord-Hålogaland)
 • Jan Mayen (Stasjonsjef)
 • Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon (KBO)
 • KS Nordland
 • Kystverket, Nordland
 • Mattilsynet
 • Meteorologisk institutt
 • NAV Nordland
 • NHO Nordland
 • Nordland Bondelag
 • Nordland Fylkeskommune
 • Nordland Politidistrikt
 • Nordland Røde kors
 • NRK Nordland
 • NVE region Midt
 • Redningsselskapet
 • Salten Brann
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Sivilforsvardistrikt Midtre Hålogaland
 • Sivilforsvardistrikt Nordland
 • Statens vegvesen Nordland
 • Sør-Hålogaland bispedømme
 • Telenor
 • Tolletaten Midt-Norge
 • UDI Nord