Tilskudd til trua naturtyper

Artsrik slåttemark er en utvalgt naturtype med egen handlingsplan. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for ivaretakelse av trua naturtyper. Ordningen har søknadsfrist 15. januar hvert år. 

Gjennom denne tilskuddsordningen kan du søke om tiltak og skjøtsel av trua naturtyper, også utvalgte naturtyper. Trua naturtyper er definert gjennom Rødlista for naturtyper. Det er åtte naturtyper som i dag har status som utvalgte naturtyper og flere av disse finnes i Nordland: kystlynghei, kalksjøer, slåttemark (inkludert lauveng), slåttemyr og olivinskog.

Norsk rødliste for naturtyper viser hvilke naturtyper som har risiko for å gå tapt i Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Trua naturtyper er naturtyper som står på norsk rødliste for naturtyper (2018) og som er i truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU). 

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

  • skjøtsel og vedlikehold
  • tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak
  • gjerding
  • kartlegging og overvåking knyttet til tiltak

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til tillegg til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og informasjon om naturtypene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.