Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å utforme en enkel regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter. Planen er først og fremst tenkt som et arbeidsverktøy for Fylkesmannen, men kan også fungere som oppslagsverk for kommuner og andre virksomheter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.01.2019

Parkslirekne. Foto Anne Marit Isachsen, Norsk Landbruksrådgivning Salten, 2009.

Spredning av fremmede skadelige arter blir av FN regna som en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. Å hindre, kontrollere og fjerne fremmede skadelige arter er et sentralt mål i arbeidet med å ta vare på naturverdiene. I Norge har temaet fremmede arter fått økende oppmerksomhet de siste åra, mye på grunn av arter som bl.a. brunskogsnegl, sitkagran, amerikansk mink og lakseparasitten Gyrodactylus salaris (også kalt «gyro»).

Fylkesmannen i Nordland har gått gjennom status for fremmede skadelige arter i fylket og laget en plan for videre arbeid med fokus på informasjons-, kartleggings- og bekjempelsestiltak. I handlingsplanen legger vi mest vekt på hvordan vi skal komme videre i arbeidet mot fremmede skadelige karplanter. Andre fremmede arter blir også omtalt, deriblant arter som har allerede har blitt bekjempet over lengre tid, som amerikansk mink og gyro. Vi vil prioritere tiltak mot arter som det er mulig å gjøre noe med på regional skala. Dette er gjort ut i fra en vurdering av hva som er realistiske tiltak og hvor en avgrensa innsats kan spare oss for mye fremtidig arbeid.

Vårt oppdrag har vært å lange en enkel plan i løpet av relativt kort tid. Arbeidet mot fremmede arter krever i høy grad involvering av både kommuner, offentlige virksomheter og private, og Fylkesmannen har en samordnende rolle i dette, noe handlingsplanen gjenspeiler. Parallelt med at vi har jobbet med denne planen har vi derfor satt i gang opplærings- og bekjempelsestiltak i flere kommuner. I tillegg har vi videreført etablerte samarbeid med Statens vegvesen og Norsk landbruksrådgiving Nordland.

I arbeidet med det som er den første handlingsplanen mot skadelige fremmede arter i Nordland har vi fokusert på å få oversikt over eksisterende kunnskap om utbredelsen av fremmede skadelige arter i fylket. Videre har det vært viktig å se på mulighetene for å øke kunnskapsnivået både i virksomheter og blant folk flest (kunnskap om utbredelse, spredningspotensiale, skadevirkninger og tiltak) og å få satt i gang en systematisk bekjempelse av utvalgte arter.

Vi håper at handlingsplanen vil styrke innsatsen mot fremmede skadelige arter i vårt fylke.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.