Høring av søknad - Kystverket søker om tillatelse til mudring og dumping - Vitjet og Sortlandssundet - Hadsel og Sortland kommune

Høringsfrist:
2. mai 2024
Utsnitt av kart som viser de planlagte utdypingsområdene (rød skravur) og dumpeområde (grønn skravur) i Sortlandssundet og Vitjet.

Kystverket søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i Vitjet i Hadsel kommune og Sortlandssundet i Sortland kommune. Formålet med tiltakene er å bedre sikkerheten gjennom farleden.

Publisert 04.04.2024

Om tiltaket

Formålet med tiltakene er utdyping som et sikkerhetsforbedrende tiltak gjennom farleden. Tiltakene planlegges gjennomført i løpet av 2024 med en varighet på opp til 6 måneder. Tiltakene er fordelt på tre utdypinger i Vitjet (Vitjet, Mefjordgrunnen og Båen) i Hadsel kommune og tre utdypinger i Sortlandssundet (Skanken, Lysrevet NV og SØ). Det vil bli behov for undervannssprenging for å mudre de faste massene i Vitjet. Alle massene er planlagt nyttiggjort i forbindelse med utfyllingsprosjekt i regionen, men det er søkt om dumping dersom det oppstår forhold som ikke tillater transport av massene. Tabellene under gir en oppsummering av omfanget av tiltakene:

Sortlandssundet

imagezafr.png

Vitjet

imagey7jvs.png

Forurensningssituasjon

Det er ikke påvist forurensning over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) på noen av lokalitetene for utdyping eller dumping.

Naturverdier og interesser i området

Vitjet

Ved Båen er det observert større tareskogforekomst. I Vitjet er det observert stor forekomst av naturtypen ruglbunn og det er registrert skjellsand under én kilometer unna. Det er observert ruglbunn og skjellsand i nærområdet til Mefjordgrunnen. I dumpeområdet er det ikke påvist viktige naturtyper, men det finnes spredte forekomster av ruglbunn i nærområdet. Det er registrert flere rødlistede arter i nærhet til tiltaksområdet, i hovedsak sjøfugl. 

Det er registrert flere beiteområder for torsk, sei og hyse i og i nærheten av tiltaksområdet. Omtrent 4 kilometer sørvest for Båen er det registrert et gyteområde for rognkjeks. Det er registrert ulike fiskeaktiviteter overlappende med beiteområdene. Det finnes tre oppdrettslokaliteter i nærheten av tiltaksområdene i Vitjet. 

Sortlandssundet

Det er registrert skjellsand i umiddelbar nærhet til utdypings- og dumpeområde. Ved Skanken er det observert en sukkertareforekomst med stor artsrikdom. Ved Lysrevet er det observert noe løsliggende rugl. Det er observert sjøfjær og gravende megasamfunn i området for dumping. Rundt dumpeområdet er det observert naturtypen ruglbunn og større tareskogforekomster. Det er observert flere rødlistede fuglearter i tilknytning til tiltaksområdet, i hovedsak næringssøkende sjøfugl, men også hekkende sjøfugl. 

Det er registrert gyteområde for torsk 5 kilometer øst og nordvest, og oppvekstområder 3 kilometer nordvest for Lysrevet og Skanken. Det foregår fiske med passive redskaper i disse områdene. Det finnes fem oppdrettslokaliteter 4-4,5 kilometer unna tiltaksområdet. 

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 2. mai 2024.

Høringsfrist:
2. mai 2024