Søknad om utslipp fra midlertidige anleggsarbeider - E6 Megården - Sommerset - Sørfold

Høringsfrist:
30. april 2024 23.59
Modell av planlagt løsning for ny E6 over Tørrfjordelva
Modell av planlagt løsning for ny E6 over Tørrfjordelva Foto: Statens vegvesen.

Statens vegvesen har søkt om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av E6 i Sørfold kommune, strekninga Megården - Sommerset. De søker også om tillatelse til utslipp av drens- og vaskevann fra de ferdige tunnelene.

Publisert 20.03.2024

Det skal bygges ny trasé for E6 gjennom Sørfold og Hamarøy på grunn av EU-krav om tunnelsikkerhet.

Dette er den andre delstrekninga som behandles. På denne strekninga, fra Megården til Sommerset, vil det bygges tre tunneler og nye bruer over  Tørrfjordelva og Tørrfjorden.

For mer informasjon viser vi til søknaden som er lagt ved denne saken. Du finner også en mer utførlig beskrivelse og plandokumentene på Statens vegvesen sin nettside.

Utslipp til vann

Prosessvann fra anleggsarbeidene vil inneholde i hovedsak steinslam, nitrogenforbindelser fra sprengstoff, metaller fra verktøyslitasje, noe oljeforbindelser fra anleggsmaskiner. Utslippene vil renses i sedimenteringsanlegg før utslipp. 

Endelige utslippssteder er ikke avgjort ennå, da dette vil avhenge av hvordan entreprenøren velger å gjennomføre prosjektet. Miljøverdiene i de aktuelle vannforekomstene er beskrevet i søknaden. De viktigste verdiene på denne strekninga er i tilknytning til Tørrfjordelva.

Masselagring

Man vil søke å utnytte overskuddsmasser fra tunneldrivinga, men det vil bli masseoverskudd for denne parsellen og for prosjektet som helhet. Overskuddsmassene vil legges i massedeponier i Nordfjord, Memaurkråga, Stormoen, Krokvollan, Glefloget og Moan. Sistnevnte er behandlet i forbindelse med utslippstillatelsen for strekninga Sommerset - Tverrdalen.

Masselageret i Nordfjorden vil ligge i vann, og skal behandles i egen sak etter forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.

Tunnelenes driftsfase

Det vil bygges separate systemer for håndtering av overvann (rent vann) og vaskevann fra tunnelvask.

Vaskevannet vil ledes via renseinnretninger før utslipp til henholdsvis Tørrfjordelv, Tørrfjorden og Leirfjorden.

Høring

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post: sfnopost@statsforvalteren.no