Høring av søknad om utfylling i sjø - Nusfjord - Flakstad

Høringsfrist:
1. desember 2023
Utfyllingsområdet er indikert i oransje omriss.

Nordlaks Smolt AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i Bottelvika i Nusfjord i Flakstad kommune. Hensikten med tiltaket er å bygge ny kai i forbindelse med utvikling av smoltanlegget i Nusfjord.

Publisert 01.11.2023

Om tiltaket

I forbindelse med utvikling av smoltanlegget i Nusfjord, planlegger Nordlaks Smolt AS å etablere ny kai i Bottelvika i Nusfjord i Flakstad kommune. De har derfor søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 17600 kubikkmeter sprengstein over et areal på omtrent 4400 kvadratmeter. 

Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen i og ved tiltaksområdet. Det er påvist PAH-forbindelser opp til tilstandsklasse IV (dårlig tilstand) i tiltaksområdet og sørvest for tiltaksområdet, og opp til tilstandsklasse III (moderat tilstand) sørøst for tiltaksområdet. Det er påvist nikkel i tilstandsklasse III sørvest for tiltaksområdet. 

Interesser og verdier i området

Det er ingen registrerte naturverdier i eller i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. Miljøteknisk undersøkelse i området har gjort funn av fastsittende kalkalger (rugl) og løstsittende kalkalger i og i nærheten av tiltaksområdet.Overlappende med tiltaksområdet er det observert hekkende krykkje, som er en sterkt truet fugleart av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er registert en viktig skjellsandforekomst omtrent 1,4 kilometer unna, og det er registert gyteområde og oppvekst- og beiteområde for ulike fiskearter omtrent 2 kilometer fra tiltaksområdet. Under én kilometer fra tiltaksområdet er det kartlagt en fiskeplass for aktive redskaper og låssettingsplass for sild. 

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 1. desember 2023. Merk oversendelsen med referansenummer 2023/1276.

Høringsfrist:
1. desember 2023