Høring av søknad om utfylling i sjø - Kjempenhøy Boliger AS - Sortland

Høringsfrist:
21. desember 2023
Illustrasjon over området som skal fylles ut.

Kjempenhøy Boliger AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø på Sortland. Hensikten med tiltaket er å etablere oppstillingsplass til høydeberedskap ved et leilighetsbygg. 

Publisert 23.11.2023

Om tiltaket

I forbindelse med etablering av oppstillingsplass til høydeberedskap (brannbiler) ved et leilighetsbygg på Sortland, har Kjempenhøy Boliger AS søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut 1100 kubikkmeter sprengstein over et areal på 350 kvadratmeter. 

Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet

Det er ikke tatt prøver av sjøbunnen i tiltaksområdet, men det antas at denne er forurenset. 

Interesser og verdier i tiltaksområdet

Det er ingen registrerte viktige naturtyper som overlapper med tiltaksområdet. Omtrent 750 meter øst for utfyllingsområdet er det kartlagt en skjellsandforekomst med verdi svært viktig. Omtrent 1,3 kilometer øst for tiltaksområdet er det kartlagt et bløtbunnsområde i strandsonen med verdi viktig. Det er observert flere rødlistede fuglearter i nærheten av tiltaksområdet. Omtrent 350 meter øst for tiltaksområdet er det kartlagt et beiteområde for flere fiskearter samt et område for passive fiskeplasser. 

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 23. desember 2023. Merk oversendelsen med referansenummer 2022/7438.

Høringsfrist:
21. desember 2023