Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Molorota i Bodø kommune

Høringsfrist:
24. november 2023 23.59
Oversikt over tiltaksområdet. Illustrasjonene er hentet fra søknaden.

Molobyen Utvikling AS planlegger å bygge ut i området ved Molorota, vest for Bodø sentrum. I den forbindelse planlegges det å etablere en ny strandlinje, samt at dagens terreng må stabiliseres. De søker derfor Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut i sjø.

Publisert 23.10.2023

Om tiltaket 

Tiltaket omfatter utfylling av 160 000 m3 sprengstein i sjø over et areal på inntil 24 000 m2. Det er antatt at tiltaket vil ha en varighet på 6 måneder. 

Det er gjort undersøkelser i tiltaksområdet 

Sedimentprøver tatt i tiltaksområdet påviste forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter ved alle målestasjonene. Sedimentene i tiltaksområdet anses på bakgrunn av dette å være forurensede. 

I tillegg til miljøundersøkelser av sedimentene, er det også gjennomført visuell undersøkelse med ROV for å undersøke registrerte naturverdier i området.

I tiltaksområdet er det i Miljødirektoratets database Naturbase registrert en skjellsandforekomst som er registrert med viktig verdi. Visuelle observasjoner med ROV og prøver av sjøbunnssedimentet tyder imidlertid på at det ikke finnes skjellsand i tiltaksområdet. Det ble registrert et lite område med løstliggende kalkalger med en liten andel levende rugl. Dette området ligger i influensområdet og ikke under den planlagte utfyllingen. 

Det er i tiltaksområdet påvist en del avfall på sjøbunnen i form av dekk og metallskrap.

Høring

Søknaden er publisert under «Dokumenter» på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 24. november 2023. Husk å merke oversendelsen med referansenummer 2022/7391.

 

Høringsfrist:
24. november 2023 23.59