Søknad om unntak fra krav til utslippsdybde - Vågan

Høringsfrist:
1. juli 2023

Hopen Fisk AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav til dybde for utslipp av prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegg i Hopen i Vågan kommune.

Publisert 24.05.2023

Hva søkes det om?

Virksomheten har søkt unntak fra kravet i forurensningsforskriften § 26-4 om at utslippspunktet må ligge 10 m under laveste vannstand. Bakgrunnen er at utslippsledning nylig er lagt ut til 8 meters dyp, at utslippet er lite forurenset og at det vil bli svært kostbart å forlenge ledningen til område som er mer enn 10 meter dypt.

Aktiviteten på anlegget

Anlegget i Hopsveien 42 har i de tre siste årene behandlet mellom 3700 og 5300 tonn fisk per år.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske råstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det kan likevel være noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet. Fiskemottaket har fettutskiller og silanlegg som fanger opp organiske partikler større enn 1 mm.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Vågan kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 1. juli.

Høringsfrist:
1. juli 2023