Høring av søknad om mudring og dumping - Trangstraumen - Hadsel kommune

Høringsfrist:
3. februar 2023
Kart med illustrasjon over tiltaksområdet i Trangstraumen i Raftsundet.

Kystverket har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring og dumping i gjennomseilingen Trangstraumen i Raftsundet i Hadsel kommune.

Publisert 04.01.2023

Om tiltaket

Tiltaket inngår som en del av Kystverkets prosjekt om å utbedre farleden Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet. Tiltaket er planlagt gjennomført vår/sommer/høst 2023.

Mudringstiltak

Tiltaket omfatter mudring av omtrent 16000 kubikkmeter fast fjell over omtrent 9500 kvadratmeter sjøbunn. Utdypingen skal skje ved sprengning og fjerning av masser med gravemaskin. 

Disponering av masser og dumping

Massene er planlagt fraktet til landdeponi på Børøya slik at de kan nyttiggjøres på et senere tidspunkt. Dersom transport av massene blir forhindret av uforutsette hendelser eller ugunstige vær- og bølgeforhold, er massene planlagt dumpet i Trangstraumen nord for utdypingsområdet. Maksimalt kan det være aktuelt å dumpe omtrent 28800 kubikkmeter (angitt som løsmasser) over et areal på omtrent 33400 kvadaratmeter. Dybde på dumpelokaliteten er 42-49 meter. 

Kartutsnitt med planlagt utdypingsområde Trangstraumen markert i rødt og dumpeområdet markert i grønt. Illustrasjon er hentet fra søknaden. 

Forurensning

Det lykkes ikke å få tatt sedimentprøve i mudreområdet på grunn av hard sjøbunn. Sedimentprøven fra dumpeområdet viser bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for. Sjøbunnen i tiltaksområdene er ansett som ikke forurenset. 

Naturverdier

Det er registrert naturtyper som ruglbunn og israndavsetninger av stor verdi under 1 kilometer fra tiltaksområdene. Det er ikke registert viktige naturtyper næmere enn 1 kilometer fra dumpeområdet. Det er registert flere arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdene, deriblant ulike fuglearter og nise. 

Det finnes kartlagte fiskeplasser og beiteområder for hyse omtrent 3 kilometer sør og 2 kilometer nord for tiltaksområdene. Det er også kartlagt fiskeplasser sør for tiltaksområdene for blandingsfiske med både passive og aktive redskaper. 

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknadene kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø innen 3. februar 2023.

 

Høringsfrist:
3. februar 2023