Høring av søknad om utslippstillatelse for lakseslakteri - Holmøy Produkter AS - Holmen industriområde - Sortland

Høringsfrist:
1. februar 2023

Holmøy Produkter AS planlegger å etablere et lakseslakteri med et tankanlegg for mellomlagring av restprodukter til bearbeiding av tredjepart, og har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for anlegget. 

Publisert 01.12.2022

Anlegget vil etableres på Holmen industriområde i Sortland kommune, hvor slakteriet vil være plassert i den sørlige delen av tomta mens tankanlegget og trafostasjon er plassert i nordvestlig hjørne av tomta.

 

Det skal produseres inntil 50 000 tonn sløyd laks og 2 500 tonn filet fra laks per år. I tankanlegget vil restprodukter fra slakteriet bearbeides til ensilasje og hentes med båt for videreforedling.

 

Lakseslakteriet vil medføre forurensning i form av støy og utslipp til vann. Renset prosessvann og kjølevann vil føres ut i Hognfjorden i Sortlandsundet. Det vil være noe støy fra transport og utstyr på anlegget. Anlegget vil ha drift 20 timer i døgnet, 5 dager i uka.

 

Holmøy Produkter AS søker unntak etter forurensningsforskriftens § 36-15 fjerde ledd fra krav til utslippsgrense til vann og har foreslått andre utslippsgrenser. De mener miljøgevinsten er lav sett opp mot investeringskostnaden for å oppnå rensekravene.

 

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 1. februar 2023.