Høring av søknad om mudring og dumping – Tjøtta fergekai – Alstahaug

Høringsfrist:
9. desember 2022
Oversikt over tiltaksområdet. Illustrasjon hentet fra Naturbase.no og søknad utarbeidet av Multiconsult.
Oversikt over tiltaksområdet. Illustrasjon hentet fra Naturbase.no og søknad utarbeidet av Multiconsult.

Nordland Fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring og dumping ved Tjøtta fergekai i Alstahaug kommune for å sikre adkomst til større båter

Publisert 11.11.2022

Om tiltaket

Formålet med tiltaket er utdyping av området foran Tjøtta fergekai til kote -7,6 for å tilrettelegge for anløp av større båter. Tiltaket har planlagt oppstart sommer-høst 2023 med varighet i omtrent 3 måneder. Tiltaket omfatter mudring/sprenging av 1000 kubikkmeter masser, som skal dumpes i fordypninger like utfor tiltaksområdet over et areal på 2550 kvadratmeter, noe som vil medføre en reduksjon i innseilingsdybde fra 9-10 meter til omtrent 8,5 meter. Det er også 30 kubikkmeter fine masser som er antatt forurenset, som er planlagt gravd opp og lagt i geobags for deponering under sprengmasser som ikke er forurenset.

Forurensning

Prøvetaking ble noe forhindret av hard sjøbunn. Planlagt utdypningsområde består stort sett av berg, og er derfor å anse som ikke forurenset. Det er påvist forurensning av flere PAH-forbindelser direkte nordvest for tiltaksområdet, og massene i tilknytning til dette området består av finkornet sand og silt. Disse massene (30 kubikkmeter) er derfor antatt forurenset (tilstandsklasse III og IV, moderat til dårlig tilstand), og er planlagt deponert i sjø i geobags. Det ble ikke påvist annen forurensning i tiltaksområdet.

Naturverdier

Tjøttafjorden er et lokalt viktig gytefelt for torsk, og det er observert noen fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse i området. Det er ikke registrert sårbare naturtyper i området.

Høring

Søknaden er publisert under «Dokumenter» på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 9. desember 2022.

Høringsfrist:
9. desember 2022