Høring av søknad om mudring og dumping - Gårdsøya - Brønnøy

Høringsfrist:
4. desember 2022
Oversikt over tiltaksområde. Illustrasjon hentet fra søknad utarbeidet av Multiconsult AS.
Oversikt over tiltaksområde. Illustrasjon hentet fra søknad utarbeidet av Multiconsult AS.

Brønnøy Havn KF har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring/sprenging og dumping ved Gårdsøya i Brønnøy kommune i forbindelse med etablering av tømmerkai.

Publisert 01.11.2022

Om tiltaket

Formålet med tiltaket er å etablere tømmerkai, samt å utdype området foran tømmerkaia på Gårdsøya i Brønnøysund. Tiltaket skal etter planen gjennomføres i perioden januar til juni 2023. Tiltaket omfatter sprenging og mudring av 6500 m3 berg og sediment over et areal på 1800 m2. På grunn av bratt helning på sjøbunnen skal disse massene dumpes i dypere sjø like utfor tiltaksområde, over et areal på 8000 m2.

Forurensning

Prøvetaking ble noe forhindret av berg på sjøbunnen. Av fem planlagte prøvetakingsstasjoner, var det kun mulig å gjennomføre prøvetaking på to. Undersøkelsene av sedimenter i området som skal mudres viser at de har bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for. Like nord for området som skal mudres er det sediment med moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III) på grunn av noe forhøyede verdier av PAH-forbindelsen antracen.

Naturverdier

Tiltaksområdet ligger ca. 500 meter nordøst for et gyteområde for torsk og hyse, og ca. 2 kilometer sør for et rekefelt; området er også et beiteområde for sei. Det er kartlagt fiskeplass for passive fiskeredskap som garn og line nært tiltaket, og det er observert fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse der. Det er ikke registrert sårbare naturtyper i området.

Høring

Søknaden er publisert under «Dokumenter» på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 4. desember 2022.

Høringsfrist:
4. desember 2022