Høring - søknad fra Veidekke industri AS om tillatelse til mottak, knusing og lagring av returasfalt - Sortland

Høringsfrist:
1. desember 2022 23.59

Veidekke Industri AS søker om mottak, knusing og lagring av inntil 5 000 tonn returasfalt årlig til deres anlegg i Sigerfjord i Sortland kommune.

Publisert 20.09.2022

Veidekke Industri AS driver et asfaltverk i Husvika 19 på gnr. 6 bnr. 8 i Sortland kommune. De driver etter en utslippstillatelse fra Statsforvalteren fra 1989, og har tidligere avklart med Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) at mellomlagring av inntil 2 000 m3 returasfalt/asfaltrester fra graving og fresing ikke krever egen utslippstillatelse fra oss. Virksomheten søker nå om å mellomlagre og knuse inntil 5 000 tonn returasfalt ved sitt anlegg, for å gjenbruke knust returasfalt i sin asfaltproduksjon. Virksomheten ønsker å ta imot returasfalt fra ulike områder i Nordland.  

Virksomheten medfører forurensninger i form av støv, støy, gass og utslipp til vann. Dagens utslippstillatelse regulerer til en viss grad utslipp til vann. Ut over det, er utslipp av NOx og CO (fra forbrenningsanlegget for oppvarming av bitumen) regulert av forurensningsforskriften kap. 27. Utslipp av olje fra oljeutskilleren er ikke direkte regulert, annet enn gjennom forbudet mot forurensning i forurensningsloven § 7. Vi kjenner ikke til om støv, støy og driftstid er regulert i kommunens reguleringsbestemmelser for området.

Mottak av avfall krever egen tillatelse. Siden returasfalt er å anse som avfall, må Veidekke industri AS ha egen tillatelse for å kunne ta imot dette. Deres søknad om mottak av returasfalt kan lastes ned til høyre på denne sida. 

Høringsfrist:
1. desember 2022 23.59