Høring av søknad om mottak og knusing av returasfalt - Bulldozer Maskinlag Produksjon AS i Sortland kommune

Høringsfrist:
15. november 2022 23.59

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS søker om mottak, knusing og mellomlagring av inntil 3000 tonn returasfalt årlig til Karihaugen massetak i Sortland kommune. 

Publisert 08.09.2022

Bolldozer Maskinlag Produksjon AS driver Karihaugen massetak på gnr. 16 bnr. 169 i Sortland kommune. Virksomheten utfører knusing og mellomlagring av tilslag til veg-, bygg- og anleggsformål. I tillegg selger de fyllmasser og knuste fraksjoner til private foretak, offentlige virksomheter og privatpersoner. 

Virksomheten har i dag ingen utslippstillatelse, men er regulert etter forurensningsforskriften kapittel 30. Støv, støy og driftstid er også regulert i kommunens reguleringsbestemmelser for masseuttaket. 

Mottak av avfall krever egen tillatelse. Siden returasfalt er å anse som avfall, må Bulldozer Maskinlag Produksjon AS ha egen tillatelse for å kunne ta imot dette. Deres søknad om mottak av returasfalt kan lastes ned til høyre på denne sida. 

 

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Sortland kommune. Den kan også lastes ned fra denne sida. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen tirsdag 15. november.