Høring av søknad om mudring - Ballstad - Vestvågøy kommune

Høringsfrist:
28. september 2022
Kart over tiltaksområdet i Ballstad. Ilustrasjonen er hentet fra søknaden.
Kart over tiltaksområdet i Ballstad. Ilustrasjonen er hentet fra søknaden.

Rowenta Eiendom AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring ved sitt kaianlegg i Ballstad i Vestvågøy kommune.

Publisert 30.08.2022

Om tiltaket

Tiltaket omfatter mudring av omtrent 480 kubikkmeter fast masse over et areal på omtrent 445 kvadratmeter. Massene som skal mudres består for det meste av fast fjell som skal sprenges og graves opp med gravemaskin. Massene er planlagt nyttiggjort i fylling i samme prosjekt. 

Forurensning

Det har tidligere blitt tatt prøver av sjøbunnen i nærheten av tiltaksområdet. Miljøtilstanden i sedimentene i Ballstad havn kan klassifiseres som dårlig til svært dårlig (tilstandsklasse IV og V) for TBT og PAH-forbindelser, og moderat (tilstandsklasse III) for kvikksølv.

Naturverdier

Det er registert ærfugl i og ved tiltaksområdet som er en art av nasjonal forvaltningsinteresse. Omtrent 200 meter øst for tiltaksområdet er det kartlagt en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand med verdi svært viktig. 

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 28. september 2022. 

Høringsfrist:
28. september 2022