Høring av søknad om utfylling i sjø ved Klubban i Rødøy kommune

Høringsfrist:
7. august 2022

Helgeland Smolt AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø for å legge til rette for etablering av nytt settefiskanlegg.

Publisert 16.06.2022

Om tiltaket

Tiltaket omfatter utfylling av 6000 kubikkmeter sprengsteinmasser over et areal på 2500 kvadratmeter. Tiltaket skal etter planen gjennomføres i perioden september 2022 til januar 2023. 

Forurensning

Undersøkelser av sedimenter i området som skal fylles ut viser at de har bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for, med unntak av PCB i moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III).

Naturverdier

Tiltaksområdet ligger i et regionalt viktig gytefelt for torsk. Området er også gytefelt for hyse. Det er en låssettingsplass innenfor tiltaksområdet. Naturtypene strandeng og seljeskog har blitt registrert i tiltaksområdet.

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 7. august 2022.

Høringsfrist:
7. august 2022