Høring av søknad om utfylling i sjø - Jentoft AS - Napp - Flakstad kommune

Høringsfrist:
12. august 2022
Kartillustrasjon over området som er planlagt utfylt. Illustrasjonen er hentet fra søknmaden og utarbeidet av Asplan Viak AS.
Kartillustrasjon over området som er planlagt utfylt. Illustrasjonen er hentet fra søknmaden og utarbeidet av Asplan Viak AS.

Jentoft AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø ved sin eiendom i Napp i Flakstad kommune. 

Publisert 07.06.2022

Om tiltaket

I forbindelse med utvidelse av eksisterende kaianlegg, er det behov for å fylle ut i sjø i bakkant av det nye anlegget. Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 900 kubikkmeter sprengstein over et areal på omtrent 200 kvadratmeter. Massene som skal benyttes, skal sprenges ut fra fjellknaus på egen tomt. 

Forurensning

Det har tidligere blitt tatt prøver av sjøbunnen rett ved tiltaksområdet i forbindelse med mudring av Napp havn. Det ble da påvist konsentrasjoner av miljøgiften TBT i tilstandsklasse IV (dårlig tilstand) i overflatesedimentene. For alle øvrige stoffer det ble analysert for, ble det påvist konsentrasjoner tilsvarende bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand. 

Naturverdier

Det er ingen registrerte naturtyper eller naturverdier i tiltaksområdet. Det er registrert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdet. 

Høring 

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø innen 12. august 2022. 

Høringsfrist:
12. august 2022