Høring av søknad om utfylling i sjø - Lille indre Rosøya - Rødøy kommune

Høringsfrist:
1. juni 2022
Kart som viser planlagt utfylling. Illustrasjon er hentet fra søknad.
Kart som viser planlagt utfylling. Illustrasjon er hentet fra søknad.

Gigante Salmon Rødøy AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø ved lille indre Rosøy i Rødøy kommune. 

Publisert 04.05.2022

Om tiltaket 

I forbindelse med utbygging av landbasert oppdrettsanlegg på lille indre Rosøy, planlegger Gigante Salmon Rødøy AS å fylle ut i sjø for å få på plass infrastruktur for gjenvinning av energi. Det skal i tillegg etableres avsetningskanaler i utfyllingen for å forbedre rensegraden på avløpet. Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 250 000 kubikkmeter sprengsteinmasser over et areal på omtrent 16 000 kvadratmeter sjøbunn. 

Forurensning

Det har blitt tatt prøver i og ved tiltaksområdet, men det er ikke analysert for miljøgifter og tungmetaller. Sjøbunnen i tiltaksområdet består for det meste av stein, berg og hardbunn, og antas å ikke være forurenset. Det er ingen kjent forurensning i nærheten av tiltaksområdet. 

Naturverdier

Det er ingen registerte naturverdier eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse som overlapper med tiltaksområdet. Det er kartlagt fiskeplasser for torsk, sei, breiflalbb og krabbe som delvis overlapper med tiltaksområdet. 

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø innen 1. juni 2022.

Høringsfrist:
1. juni 2022