Høring av søknad om utfylling - Børøya - Hadsel kommune

Høringsfrist:
1. juni 2022
Flyfoto med den planlagte utfyllingen illustrert. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.
Flyfoto med den planlagte utfyllingen illustrert. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Nordlaks Eiendom AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø på Børøya i Stokmarknes i Hadsel kommune. 

Publisert 04.05.2022

Om tiltaket

Nordlaks Eiendom AS planlegger å videreutvikle industriområdet på Børøya i henhold til vedtatt reguleringsplan. Det skal fylles ut med omtrent 180 000 kubikkmeter sprengstein over et areal på omtrent 27 000 kvadratmeter. Utfyllingen vil være en forsettelse av et allerede utfylt område. 

Forurensning

Det har blitt tatt to prøver av sjøbunnen i tiltaksområdet. Stoffene som det ble analysert for, viste tilstandsklasse I og II (bakgrunnsnivå og god miljøtilstand).

Naturverdier

Det er ingen kartlagte naturtyper som overlapper med tiltaksområdet. Omtrent 500 meter øst for tiltaksområdet er det registrert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland. Postboks 1405, 8002 Bodø innen 1. juni 2022.

Høringsfrist:
1. juni 2022