Søknad om forlenget unntak fra krav til utslippunktets plassering - Bjørn Gjertsen AS

Høringsfrist:
20. januar 2022 23.59

Bjørn Gjertsen AShar søkt Statsforvalteren om unntak fra krav til utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Hovdanveien 76 i Flakstad kommune.

Publisert 09.12.2021

Hva søkes det om?

Virksomheten har søkt forlenget unntak fra kravet i forurensningsforskriften § 26-4, som sier at utslippspunkt for prosessavløpsvann må ligge 10 m under laveste vannstand. Søknaden gjelder for perioden fram til 31.12.2026. Prosessavløpsvannet slippes ut under egen kai i Fredvang havn.

Aktiviteten på anlegget

Virksomheten håndterer vanligvis rundt 1500–2000 tonn fisk per år, hovedsakelig torsk.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det kan likevel være noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet.

Virksomheten har tidligere fått unntak fram til 31.12.2026 fra forurensningsforskriftens krav om at utslippet skal føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 millimeter eller mindre.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Flakstad kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen torsdag 20. januar 2022.

Høringsfrist:
20. januar 2022 23.59