Høring av søknad om revidert utslippstillatelse for Franzefoss Minerals i Narvik kommune

Høringsfrist:
15. desember 2021 23.59

Franzefoss Minerals har søkt Statsforvalteren om revidert tillatelse etter forurensningsloven for anlegget på Hekkelstrand.

Publisert 26.10.2021

Virksomheten på Hekkelstrand medfører forurensninger i form av støv, støy, og utslipp til vann. Bedriften har underjordisk uttak av dolomitt. Hovedaktivitetene som foregår er knusing, sikting, intern transport og utskiping av produktet.

Bedriften har en tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn (SFT) som er fra 1979. Den gjeldende tillatelsen er utdatert når det gjelder aktivitetene på anlegget, og regulerer ikke støy eller driftstid spesifikt i dag. Bedriften har søkt om videreføring av rammene på 600 000 tonn produsert knust dolomitt. I henhold til gjeldende tillatelse kan bedriften også produsere formalt og granulert dolomitt, men bedriften søker om å få fjernet rammen for dette i tillatelsen da de ikke produserer disse fraksjonene lengre.

Bedriften planlegger å etablere en ny knuselinje for dolomitt i løpet av en 5-årsperiode, og forventer reduksjon i utslipp ved modernisering av produksjonslinjen. Dette er beskrevet i søknaden. Bedriften ber om å få opprettholde dagens støybilde i en overgangsperiode frem til 2026. I søknaden redegjør bedriften også for utslipp av støv og utslipp til vann. At dolomittbruddet får ny utslippstillatelse betyr at vi vil stille oppdaterte krav til miljøpåvirkningene fra driften.

For ytterligere opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden.

 

Høring

Søknaden legges også til gjennomsyn hos Narvik kommune. Ytteligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, telefon 75 53 15 66. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no, eller til postboks 1405, 8002 Bodø innen 15. desember 2021.

Høringsfrist:
15. desember 2021 23.59