Høring av verneplan for skog på statsgrunn på Helgeland

Høringsfrist:
15. november 2021
Trolsk stemning ved Spelremvatnet. Foto: Ragnhild Mjaaseth

Statsforvalteren i Nordland sender på høring et forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Planen inneholder forslag om opprettelse av 11 nye naturreservater, samt utvidelse av 7 eksisterende naturreservater og 1 nasjonalpark. Fristen for å gi uttalelser til forslaget er 15. november 2021.

Publisert 09.09.2021

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne prosessen er Stortingets innstilling til Klima- og miljødepartementet sitt budsjett for 2016. Her gikk følgende merknad fram: "Flertallet mener at skogvern er viktig og viser til budsjettavtalen hvor det er enighet om at regjeringen skal sørge for en gjennomgang av Statskog SFs ordinære skogeiendommer for verneverdig skog, og legge til rette for at verneverdig skog i deres eie kan vernes etter naturmangfoldloven".

Faglige registreringer, avgrensinger og vurdering av konsekvenser

Som grunnlag for prosessen fikk Miljødirektoratet gjennomført biologiske registreringer og vurderinger av Statskog SF sine eiendommer av Asplan Viak i 2018. Registreringene ble publisert i to rapporter som du kan finne under relaterte dokumenter. I oppdragsbrevet til Miljødirektoratet påpekte Klima- og miljødepartementet viktigheten av å fremskaffe data som gir et godt grunnlag for avveining mellom verneverdier og næringsmessige konsekvenser. På bakgrunn av dette bestilte Miljødirektoratet en rapport fra NIBIO, som skulle beskrive de tilgjengelige skogressursene på Helgeland basert på de best tilgjengelige data. I tillegg har Miljødirektoratet utarbeidet en sammenstilling av skog- og verneverdiene i områdene som vi nå foreslår for vern. Disse rapportene finner du under rapporter og oppdragsbrev.

Prosess fram til nå

Melding om oppstart av verneplanprosess i Nordland ble sendt ut til grunneier, aktuelle etater og organisasjoner 2. juni 2020, og kunngjort i Avisa Nordland, Helgeland Blad og på Statsforvalterens nettside. Statsforvalteren mottok 17 innspill på bakgrunn av kunngjøringen. Innspillene er oppsummert i et eget dokument som ligger under relaterte dokumenter. I prosessen har det vært arrangert møter med referansegruppa, befaringer med grunneier og reindrift, åpent kontor i de Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal, samt at det har vært gjennomført befaringer hvor det har vært åpent for deltakelse for de som har ønsket dette. 

Åpent kontor

 I slutten av september vil vi arrangere åpne kontordager i Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. På grunn av usikkerhet knyttet til korona vil vi ikke holde åpne folkemøter, men dersom det er behov for det, stiller opp på befaring, møter eller tar en prat på telefonen. Her er oversikten over tid og sted for kontordagene våre:

  • Åpent kontor på fjellfolkets hus i Hattfjelldal v/Mia Husdal og Ole Martin Nuven: Tirsdag 28/9 kl 10-14
  • Åpent kontor på rådhuset i Trofors v/Ragnhild Redse Mjaaseth: Tirsdag 28/9 kl 10-14
  • Åpent kontor på Statsforvalterens kontor i Mosjøen (Sjøgata 17/18) v/Ragnhild Redse Mjaaseth: Onsdag 29/9 kl 10-14
  • Åpent kontor i Korgen v/Ole Martin Nuven: Onsdag 29/9 kl 10-14

Frist for å komme med innspill

Formålet med høringen er å gi grunneier, lokale og sentrale intresseorganisasjoner og andre interesserte anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til høringen. Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen mandag 15. november 2021.