Søknad om utfylling ved Reipå havn - Meløy

Høringsfrist:
30. september 2021
Flyfoto over Reipå havn som viser utfyllingsområdet vist med et rødt omriss, samt oversikt over sedimentprøvestasjonene. Illustrasjonen er utarbeidet av Cowi.
Flyfoto over Reipå havn som viser utfyllingsområdet vist med et rødt omriss, samt oversikt over sedimentprøvestasjonene. Illustrasjonen er utarbeidet av Cowi.

Reipå Eiendom AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det planlegges etablering av servicebygg i tilknytning til Reipå fiskerihavn.

Publisert 01.09.2021

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til utfylling i sjø ved Reipå havn i Meløy. Det planlegges å fylle ut 65000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 10000 kvadratmeter på utsiden vest for havna. Dette for å etablere servicebygg for fiskere som bruker havna. Anleggsperioden anslås til 1,5 år med oppstart høsten 2021.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 5 stasjoner i området som skal fylles ut. Resultatene viste at alle de målte stoffene er i konsentrasjoner som tilsvarer bakgrunnsnivå eller i god miljøtilstand. 

Naturverdier

Tiltaket ligger i vannforekomsten Stigsundet der det er registrert et regionalt viktig gytefelt for torsk.

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Meløy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, telefon 75 53 15 50. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til postboks 1405, 8002 Bodø innen 30. september 2021.

Høringsfrist:
30. september 2021