Søknad om mudring og disponering av masser på land - Ylvingen fergekai - Vega

Høringsfrist:
10. august 2021
Kart til venstre viser lokalisering av Ylvingen fergekai. Kart til høyre viser tiltaksområde.
Kart til venstre viser lokalisering av Ylvingen fergekai. Kart til høyre viser tiltaksområde.

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø for å utdype fergebåsen ved Ylvingen fergekai i Vega.

Publisert 22.06.2021

Om tiltaket

Det er søkt om mudring av ca. 450 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 950 kvadratmeter innenfor fergebåsen ved Ylvingen fergekai i Vega kommune. Det er foreløpig ikke avklart hvor eller hvordan mudremassene skal disponeres. Tiltaket planlegges gjennomført over 3-6 uker i løpet av andre halvår 2021. 

Forurensning og naturverdier

Det var ikke mulig å ta sedimentprøver av sjøbunnen innenfor tiltaksområdet på grunn av hard sjøbunn. Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet er derfor ikke kartlagt.

Det er ikke registrert viktige eller vernede arter eller naturtyper i, eller ved tiltaksområdet. Det er registrert fiskeriinteresser i området. Tiltaksområdet ligger i to fiskefelt som overlapper. Her fiskes det etter taskekrabbe, kveite og breiflabb.

Høring

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 54 78 15. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 10. august 2021.

Søknaden legges også ut på høring hos Vega kommune.

Høringsfrist:
10. august 2021