Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av fiskeslam - Salten Marine Resource AS

Høringsfrist:
10. mai 2021 23.59

Salten Marine Resource har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta og behandle fiskeslam ved Meløy Havnebygg i Glomfjord i Meløy kommune.

Publisert 22.09.2020

Om søker og tiltaket

Salten Marine Resurce er en nyoppstartet bedrift. De skriver i søknaden at de planlegger at slam fra lokale settefiskanlegg skal kjøres i konteinere til bedriften i Glomfjord hvor det blir tørket og mellomlagret før det skal sendes med konteinerbåt til Stavanger hvor det skal brukes som ingrediens i jordforbedringsmiddel.

Bedriften søker om en ramme for mottak på inntil 6000 tonn slam i året, men legger opp til en gradvis oppstart med beregnet mottak av 3000 tonn slam det første året.

Høring

Søknaden kan leses på denne siden under "dokumenter", samt på servicetorget på rådhuset i Meløy kommune. Ytterligere informasjon kan fås hos Fylkesmannen (tlf. 75 53 15 66). 

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ, eller e-post: fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 10. mai 2021.

Høringsfrist:
10. mai 2021 23.59