Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om Prosjekt Lavutslippsferger i Tysfjord - Hamarøy og Narvik

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
25. april 2021
Kjøpsvik fergekai. Rød markering viser deler av de planlagte tiltakene  i sjø (Kilde: Statens vegvesen).
Kjøpsvik fergekai. Rød markering viser deler av de planlagte tiltakene i sjø (Kilde: Statens vegvesen).

Statens vegvesen har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø i forbindelse med tilrettelegging for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik i Tysfjorden. 

Publisert 03.02.2021

Om tiltaket

Ved Kjøpsvik fergeleie er det søkt om å fylle ut ca. 3370 kubikkmeter sprengstein i sjø over et areal på ca. 4500 kvadratmeter. I tillegg planlegges det etablering av en fergekai (pelekai) ut fra eksisterende fergeleie i sørlig retning. Ved fergeleiet på Drag er det planlagt å fylle ut ca. 1200 kubikkmeter sprengstein i sjø over et areal på ca. 1900 kvadratmeter. I tillegg er det planlagt å forlenge fenderveggen til fergekaien ved peling. Ved fergeleiet på Skarberget skal det fylles ut ca. 673 kubikkmeter sprengstein i sjø over et areal på ca. 1500 kvadratmeter. Det skal også sprenges bort berg på neset for å utdype tilkomsten til fergen. Dette tilsvarer 13280 kubikkmeter løse steinmasser som ønskes dumpet i sjøen i nærområdet. Tallene er oppdatert etter at søknad ble sendt inn, og kan derfor fravike noe fra det som er oppgitt der.

Forventet oppstart av tiltakene er juli 2021 og varighet ut 2023.

Forurensning

Det er tatt prøver av sjøbunnen (0-10 cm) ved Kjøpsvik, Drag og Skarberget fergeleier. Resultatene tatt i 2019 viser at sedimentene ved de tre lokalitetene er til dels svært forurenset. Ved Kjøpsvik er det påvist forurensning av bunnstoffet tributyltinn (TBT), kobber og tjærestoffene naftalen og antracen (PAH-forbindelser) i moderat til svært dårlig miljøtilstand. Ved Drag ble det påvist forurensning av tjærestoffer i moderat til dårlig miljøtilstand. På Skarberget ble det påvist forurensning av PAH-forbindelser og TBT i moderat miljøtilstand. 

Naturverdier

Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i store deler av Tysfjorden, inkludert i tiltaksområdet ved Drag. Der er det også registrert en fiskeplass for aktive redskap (landnot for sild) som brukes fra oktober til februar. I tillegg drives det med garnfiske i områdene i nærheten av tiltaksområdet. Ved Skarberget er det registrert et viktig skjellsandområde ca. 1 km fra tiltaksområdet i tillegg til registreringer av fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i tiltaksområdet ved Skarberget. I Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert vernede eller viktige naturtyper i eller ved tiltaksområdet i Kjøpsvik.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Narvik og Hamarøy kommune. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 25. april 2021.