Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling i sjø - Ringstad - Bø

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
11. mars 2021
Detaljkart over planlagt utfyllingsområde ved Ringstad i Bø kommune.
Detaljkart over planlagt utfyllingsområde ved Ringstad i Bø kommune.

DHJ Eiendom AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø for å utvide dagens tilbud for fritids- og turistformål.

Publisert 10.02.2021

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut 2500 kubikkmeter sprengsteinsmasser over et areal på 850 kvadratmeter i sjø. Innen utfyllingsområdet planlegges to gjestehus med til sammen 48 sengeplasser. Det ønskes å utvide dagens tilbud for fritids- og turistformål (overnatting, restaurant, utleie av båt/kajakk og sykler). Anleggsperioden anslås til i underkant av 1 måned med oppstart i 2021.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i området det er søkt om å fylle ut i. Resultatene viste at det er svært dårlig og dårlig miljøstand for tjærestoffer (PAH) på to av stasjonene. Det ble også påvist kobber og TBT i dårlig miljøstand. På den tredje stasjonen var forurensningsnivåene lavere.

PAH=Polysykliske aromatiske hydrokarboner

TBT= Tributyltinn. Ble tidligere ble brukt i begroingshemmende midler (bunnstoff) på båter.

Naturverdier

I Naturbase er tiltaksområdet registrert helt eller delvis innenfor naturtypene «Strandeng og strandsump» og «Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet». Utfyllingsområdet er også en del av et svært viktig friluftslivsområde (småbåthavn) som er kartlagt som strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Bø kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, telefon 75 53 15 50. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til postboks 1405, 8002 Bodø innen 11. mars 2021.