Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om unntak for utslipp av prosessavløpsvann - Myre fiskemottak avd. Moskenes

Høringsfrist:
25. februar 2021 23.59

Myre fiskemottak AS avd. Moskenes har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravet om renseanlegg for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegg i Birger Eriksens vei 39 i Moskenes kommune.

Publisert 25.01.2021

Hva søkes det om?

Myre fiskemottak avd. Moskenes søker om midlertidig unntak fra kravene om rensing av prosessavløpsvann og utslippspunktets dybde. Kravene er hjemlet i forurensningsforskriftens paragrafer 26-3 og 26-4.

Med dagens løsning slipper virksomheten prosessavløpsvannet urenset ut i havna i Moskenesvågen. Virksomheten og eier av bygget har en framdriftsplan med sikte på å ha renseanlegg og godkjent utslippsledning på plass i løpet av 2022.

Aktiviteten på anlegget

Virksomheten forventer å behandle nærmere 3000 tonn fisk på anlegget i 2021, først og fremst magre fiskeslag som torsk, sei og hyse.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det er likevel noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet.

Etter forurensningsforskriften skal utslippet føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 millimeter eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet.

Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes vesentlig av om utslippet siles eller ikke.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Moskenes kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen torsdag 25. februar 2021.

Høringsfrist:
25. februar 2021 23.59