Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling - Holmen industriområde - Sortland

Høringsfrist:
5. oktober 2020

Holmøy Maritime AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med bygging av et lakseslakteri med tilhørende visningssenter.

Publisert 04.09.2020

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut ca. 132000 kubikkmeter sprengstein i sjø over et areal på ca. 28000 kvadratmeter. Tiltakshaver ønsker å vinne land for å etablere et nytt lakseslakteri med tilhørende visningssenter på utfyllingen. Prosjektet planlegges gjennomført i løpet av 6 mnd med oppstart så snart alle tillatelser foreligger.

Forurensning

Det har ikke blitt tatt prøver av sjøbunnen i tiltaksområdet, og forurensningssituasjonen er derfor ikke kartlagt. Tiltakshaver har forpliktet seg til å gjennomføre dette så snart som mulig, og saksbehandling vil ikke starte opp før resultatene fra denne undersøkelsen er klare.

Naturverdier

Det er registrert hekkeområder for teist, ærfugl, fiskemåke og svartbak ca. 2 km vest for tiltaksområdet. Disse artene er av særlig stor forvaltningsinteresse siden de er truede eller nær truede arter. Det er registrert en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand ca. 200 m vest for tiltaksområdet i Sortlandsundet. Naturtypen er verdisatt som svært viktig. Fiskeridirektoratet har registrert flere gytefelt for torsk i fjordsystemet, hvorav ett ligger ca. 300 meter vest for tiltaksområdet (Lilandsgrunnen) og ett område registrert ca. 4,5 km nordvest (Sortlandssundet nord).

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Sortland kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 5. oktober 2020.