Høring av frivillig vern av 2 områder i Nordland

Høringsfrist:
25. mai 2020 12.00

Fylkesmannen sender på høring verneplan for 2 skogområder i Bindal og Hattfjelldal kommuner.

Publisert 25.03.2020

I medhold av naturmangfoldloven § 43 legger Fylkesmannen i Nordland forslag til verneplaner for Åbjørdalen naturreservat og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat ut til lokal og sentral høring. Begge områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til verneplan med beskrivelse av verneverdier samt hva et vern vil innebære, kartavgrensing og forskrift for hver av områdene, samt en oppsummering av innspill til oppstartsmeldinga, er å finne i menyen på høyre side.


Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til høringen. Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen mandag 25. mai 2020.