Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 04.07.2022

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.01.2020

- Tillit er viktigst for en ekte dialog

Temaet «oppfølging og samarbeid» sto sentralt under felles fagdag for Fylkesmannen og Nav. - Når du møter en fagperson som klarer å vise ekte følelser kanskje gjennom egen sårbarhet, er det mye enklere for den andre å vise sine egne svakheter, sa Arman Vestad under sitt foredrag om den modige samtalen.


Publisert 04.12.2018

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.


Publisert 30.06.2017

Dagsseminar om avtale- og rutinestandard

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer dagsseminar knyttet til den nye avtale- og rutinestandarden for økonomisk rådgivning i NAV.


Publisert 04.01.2017

Retningslinjer for samarbeid mellom barnevern og Nav


Publisert 03.11.2016

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016.


Publisert 03.11.2016

Tilskudd til sosialt entrepenørskap

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016. 


Publisert 26.08.2016

Samling for Nav- og barnevernsledere i Nordland


Publisert 18.08.2016

Nav-veileder i videregående skole

Nav Narvik deltar i et pilotprosjekt med Nav-veileder i
videregående skole. Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet der man tester nye modeller for
samarbeid mellom skole og Nav for å forebygge frafall i skolen


Publisert 06.04.2016

Brosjyre om barnevern på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.


Publisert 04.09.2015

Fylkesmannen sponser deltakelse på "Penger til besvær"-konferansen

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer 28. og 29. oktober en nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv. Fylkesmannen anser konferansen som relevant for Nav-ansatte og ansatte i øvrige tjenester i kommunen som jobber med gjeldsrådgivning.


Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema