Tester kommunens tiltaksplaner mot vold og seksuelle overgrep

Hva gjør du når du får mistanke om at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for mishandling og alvorlig omsorgssvikt?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.09.2019 av Administrator

Dette er hovedtema når Fylkesmannen i Nordland og prosjekt Jasska/Trygg arrangerer øvelse for kommunale og eksterne aktører på Hamarøy fredag 20. september. Deltakerne kommer i hovedsak fra kommunene Hamarøy og Tysfjord.

Mange tiltak i gang

Prosjekt Jasska/Trygg i Tysfjord ble etablert høsten 2017 i Tysfjord kommune. Målet med prosjektet er blant annet å følge opp overgrepsutsatte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i framtiden. Fylkesmannen i Nordland har hatt oppdraget med å koordinere prosjektet.

Hovedansvaret for gjennomføring av Jasska/Trygg ligger hos prosjektleder Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune, og det er lokalt jobben har blitt gjennomført, fulgt opp og nå implementeres.

Mye har skjedd siden oppstart. I tillegg til arbeid med gjennomføring av delprosjektene, er det satt i gang en rekke ulike tiltak og prosesser knyttet til lokalsamfunnet rundt Tysfjorden som ikke var en del av den opprinnelige prosjektskissen.

Felles plan

Deler av arbeidet i prosjektet har også gått ut på å utarbeide ny felles plan for håndtering av vold og overgrep, samt lage rutinebeskrivelse og tiltakskort ved hendelser. Hensikten her har vært å tilrettelegge for en felles forståelse på tvers av sektorer, og tydeliggjøre forventninger og ansvar. Målet er større trygghet og en mer effektiv og god tjeneste i møte med folk i krisesituasjoner med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

- Disse planene, rutinene og tiltakskortene er nå i ferd med å bli implementert i kommunene Tysfjord og Hamarøy. Det er i denne sammenheng vi arrangerer øvelsen på Innhavet i Hamarøy, opplyser seniorrådgiver Robert Isaksen hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Nordland har en koordinerende rolle i prosjektet, noe som blant annet innebærer at det har vært fagansvarlige fra embetet representert i flere av delprosjektene.

Robert Isaksen har ledet den interne arbeidsgruppen hos Fylkesmannen i Jasska/Trygg-prosjektet. Denne har i tillegg til Isaksen bestått av Kevin Johansen, seniorrådgiver ved oppvekst- og utdanningsavdelinga, Julie Tangen, seniorrådgiver ved helse- og omsorgsavdelingen, Marianne Frostad Nilsen, seniorrådgiver ved sosial- og vergemålsavdelinga og Wigdis Korsvik, kommunikasjonssjef.

Øvelse gir kunnskap

Til øvelsen på Innhavet fredag 20. september er det invitert inn et utvalg sentrale aktører – både kommunale og eksterne. Sammen skal de bruke dagen på å teste planverket opp mot et scenario utarbeidet av prosjektleder, Jasska arbeidsgruppen hos fylkesmannen, samt beredskapsseksjonen på kommunal- og beredskapsavdelingen.

- Hensikten med øvelsen er å få øvd og diskutert seg gjennom rutiner, tiltakskort og retningslinjer som er utarbeidet i løpet av prosjektperioden. Samtidig vil det være en anledning for de involverte aktørene til å skaffe seg innsikt i hvordan andre berørte tjenester forholder seg til ulike faser av en hendelse, sier Isaksen

Hvorfor er det viktig å øve?

- Det er lagt ned mye tid og innsats i å utarbeide rutinene og tiltakskortene, og det er viktig at alle i kommuneorganisasjonen er kjent med disse hvis en situasjon skulle oppstå.

- En øvelse gir anledning til å reflektere over hvor grensen går i forhold til å utløse en reaksjon hos den enkelte. Øvelsen vil også kunne si noe om mangler og forbedringspunkter ved de verktøyene som skal brukes hvis det oppstår situasjoner.

Sist, men ikke minst, er dette en anledning til å bli mer kjent med hvordan andre aktører innen det offentlige tjenesteapparatet vil reagere. Noe som forhåpentligvis vil legge til rette for større grad av samhandling på tvers av tjenesteområder, sier Robert Isaksen.

Fakta om Jasska/Trygg:

  • Prosjektet startet høsten 2017 og pågår ut 2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 10 millioner kroner i prosjektperioden.
  • Målet med prosjektet er å følge opp overgrepsutsatte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i framtiden.
  • Fylkesmannen koordinerer prosjektet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Prosjektet ledes av Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune.
  • Prosjektet er delt opp i fem delprosjekter med en fagansvarlig fra fylkesmannen på hvert prosjekt – les mer her.
  • En egen styringsgruppe har det overordnede ansvaret for prosjektstyringen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.