Retten til et trygt og godt skolemiljø

Oppdatert 31.01.2024

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan sette inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og hva du ønsker at skolen skal gjøre. Du kan si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal hjelpe deg slik at du får det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin for at du skal ha det trygt og godt på skolen. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Er du elev eller foresatt og ønsker å melde fra om utrygt skolemiljø? Da ber vi deg ta kontakt ved å bruke enten rød eller oransje meldeknapp. Hvis du bruker den oransje meldeknappen, må du logge inn med en elektronisk identitet (eID). Med en sikker eID er personlig informasjon trygg på nettet og det er vanskelig for andre å late som at de er deg i digitale tjenester. 

Vis mer

Slik jobber Statsforvalteren med saker som blir meldt inn

Vi tar kontakt med deg som har meldt saken så fort vi kan etter at vi mottar meldingen. I telefonsamtalen vil vi høre fra deg hva meldingen gjelder. Vi vil også fortelle deg om videre behandling hos oss.

Etter at vi har snakket med deg vil vi ta kontakt med rektor. Rektor skal ha kjent til hvordan eleven opplever skolemiljøet i minst fem arbeidsdager.

Hvis rektor har kjent til saken lenge nok kan vi ta saken til behandling. Vi sender e-post til skolen der vi ber skolen forklare hvordan den har utført pliktene den har overfor eleven (aktivitetsplikten). Skolen skal sende inn dokumentasjon som bekrefter det de skriver.

Skolen skal forklare hva som er gjort for å:

  1. Følge med på hvordan eleven har det på skolen.
  2. Gripe inn i situasjoner eller krenkelser som eleven blir utsatt for.
  3. Varsle rektor om mistanke eller kjennskap til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
  4. Undersøke saken til eleven.
  5. Lage tiltak på bakgrunn av undersøkelser og opprette en aktivitetsplan.

Skolen skal også forklare:

  • Hvorfor tiltakene de har valgt er egnede og tilstrekkelige.
  • Hvordan eleven har blitt hørt og fått mulighet til å være med på å lage tiltak.
  • Hvordan skolen har vurdert hva som er det beste for eleven og andre elever.

Forklaringen og dokumentasjonen skolen sender oss skal den også sende til foreldrene dersom eleven er under 18 år. Dere kan uttale dere til oss om det skolen skriver. 

Elevens rett til å bli hørt

Vi vil gjerne snakke med eleven slik at han eller hun får fortalt oss om sin opplevelse av skolemiljøet. Eleven har rett til å uttale seg i saker som angår ham eller henne, men dette er ikke en plikt. Det er heller ikke noe eleven må gjøre for at vi skal behandle saken.   

Statsforvalterens vedtak

Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil bestemme dette i et vedtak i saken. Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Statsforvalteren skal behandle klagen din. Dersom vi ikke gir deg medhold skal vi sende klagen din til Utdanningsdirektoratet, som er klageinstans.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

 Gunn Skjerve

Gunn Skjerve

e-post: fmnogus@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 90

Nina Skille

e-post: niski@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 16 34

 

Anita Kristiansen

e-post: fmnoakr@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 99

Terje Dypfest

e-post: tedyp@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 92

Nadia von Ahnen

(i permisjon)

e-post: navah@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 16 96

Børre Martinsen

e-post: bomar@statsforvalteren.no

Tlf: 75 54 78 95

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.01.2023

Kompetanseheving for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Informasjon og rekruttering til offentlige og private barnehage- og skoleeiere - Læringsmiljøprosjektet pulje 7.


Publisert 04.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Barnets beste er et viktig hensyn i alle skolemiljøsaker. Hvordan kan vi jobbe med dette i disse sakene?


Publisert 04.08.2021, Sist endret 18.08.2021

Statsforvalteren snakker om aktivitetsplikten

Hva betyr det at skolen har en plikt til å følge med? Hva kan gi oss mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, og hva er det viktig å tenke på når vi undersøker en skolemiljøsak? Hør samtalen der du får gode råd fra våre fagpersoner om aktivitetsplikten.


Publisert 23.09.2020

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen


Publisert 06.11.2019

Et godt barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har laget en animasjonsfilm om voksnes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak til alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.


Publisert 31.01.2019

Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.


Publisert 27.08.2018

Skolene må bli flinkere til å oppfylle aktivitetsplikten sin

I fire av fem saker som fylkesmennene har vurdert, oppfyller ikke skolene aktivitetsplikten sin. Det er uakseptabelt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


Publisert 29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak


Publisert 12.03.2018

Lokalt mobbeombud

Alle fylker er invitert til å delta i regjeringens nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker.


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.