Tilskot kommunalt rusarbeid OVERGANGSORDNING

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Personar med rusmiddelproblem i kommunane
Ansvarlig:
Helse og sosialavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024

Tilskot til kommunalt rusarbeid skal avviklast til fordel for den nye ordninga som vart etablert i 2022. For å sikre dei kommunane som mottok tilskot til kommunalt rusarbeid i 2021 er det etablert ei overgangsordning. Dette tilskotet er kun for dei kommunane som kom med i ordninga i 2020 eller 2021.

Publisert 21.11.2022

Formålet med ordninga er varig kapasitetsvekst i det samla kommunale tilbodet til personar med rusmiddelproblem.Overgangsordninga er laga for å sikre at kommunar som mottok tilskot etter tidlegare regelverk i 2021, kan søke om vidareføring av tilskot til stillingar, slik regelverket punkt 2 og 4 viser til. Søkarar som oppfyller kriteriane, får moglegheit til å fullføre tilskotsperioden på inntil fire år (2021-2024).

For 2023 innvilga beløp for 100% stillingkr 330 000 uavhengig av kor mange år dei har vore med i tilskotsordninga. (sjå regelverket pkt 4)

Tilskotsordninga vert lyst ut med atterhald om godkjenning av statsbudsjettet i Stortinget.

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Personar med rusmiddelproblem i kommunane
Ansvarlig:
Helse og sosialavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024